Algemene voorwaarden


1. Aanbiedingen en overeenkomsten

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing opalle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Commandos goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze goederen en of diensten niet in deze voorwaarden zijn omschreven.

In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de inhoud van aanbiedingen en of overeenkomsten prevaleert de inhoud van de aanbiedingen en of overeenkomsten.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend

1.3. Een aanbieding door Commandos gedaan heeft een geldigheidsduur van 28 dagen tenzij anders is vermeld.

1.4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht. Commandos en cliënt zullen in overleg treden om de nietige of vernietigde algemene voorwaarden te vervangen waarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht zal worden bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde voorwaarde.

2. Prijzen en betaling

2.1. Alle prijzen zijn excl. Omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2. Ingeval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Commandos gerechtigd is d.m.v. een schriftelijk kennisgeving met inachtneming van een termijn van drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

2.3. Commandos is in alle gevallen gerechtigd eenzijdig de overeengekomen prijs en tarieven d.m.v. een schriftelijk kennisgeving aan cliënt aan te passen.

2.4. Cliënt is gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in het vorige lid genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Commandos genoemde datum waarop de prijs of tariefs aanpassingen in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren als cliënt niet akkoord wenst te gaan met de in lid 2.3. genoemde aanpassingen.

2.5. Alle facturen moeten door cliënt binnen 21 dagen na factuurdatum worden voldaan.
Indien cliënt niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan cliënt medegedeeld en wordt hem een nadere betalingstermijn gesteld van 7 werkdagen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Commandos behoudt zich het recht voor haar levering op te schorten indien cliënt in verzuim is.

2.6. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Indien cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven het geen cliënt verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van €65,-

2.7. Indien cliënt van mening is dat in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan cliënt zijn bezwaren binnen zeven werkdagen na factuurdatum aan Commandos kenbaar maken. Commandos zal in dat geval een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedragen en de resultaten daarvan aan cliënt mededelen.

3. Vertrouwelijkheid

3.1. Partijen staan er over en weer voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven.

4. Intellectuele en of industriële eigendomsrechten

4.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, goederen of materialen berusten uitsluitend bij Commandos of haar licentiegevers. Cliënt krijgt uitsluitend die rechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en zal programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

4.2. Het is Commandos toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Als Commandos d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

4.3. Commandos is tot geen enkele vrijwaring jegens cliënt gehouden wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

4.4. Commandos heeft het recht haar naam en link naar haar website op te nemen in de door Commandos opgeleverde projecten.

5. Voorbehoud van eigendom en van rechten

5.1. Alle door Commandos aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Commandos totdat alle bedragen die cliënt verschuldigd is aan Commandos inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten volledig door cliënt aan Commandos zijn voldaan.

5.2. Indien Commandos rechten aan cliënt verleent of overdraagt gebeurt dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald.

6. Overdracht van rechten en verplichtingen

6.1. Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Commandos daarvoor schriftelijk
toestemming verleent.

7. Onderhoudswerkzaamheden

7.1. Commandos heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en producten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken.Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buiten gebruikstellen van producten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Commandos voor door de cliënt mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Commandos is bij de uitvoering van haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden waar Commandos weinig of geen invloed opkan uitoefenen. Commandos is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade waaronder indirecte schade, daar onder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen schade door bedrijfsstagnatie, die mocht ontstaan ten gevolge van de niet nakoming van enige verplichtingen door Commandos tenzij aan Commandos opzet of grove schuld kan worden verweten. In dat laatste geval is de aansprakelijkheid van Commandos in ieder geval beperkt tot vervanging van het geleverde product dan wel tot restitutie van hetgeen zij ter zake gefactureerd heeft, zulks ter keuze van Commandos.

8.2. Gezien het op internet grote aantal knelpunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Commandos is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

9. Overmacht

9.1. Commandos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien Commandos daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers voor Commandos. Wanneer de overmacht situatie langer dan veertien dagen heeft geduurd, heeft Commandos het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt naar verhouding afgerekend. Als overmacht geldt onder andere: onderbreking van de stroomleveranciers buiten de schuld van Commandos, het niet of niet volledig functioneren van computerapparatuur en softwareprogramma’s, eenonderbreking in de aansluiting op de internetactiviteiten, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, werkstakingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, defecten, vorst, verkeersstoringen, in- en uitvoerverboden.

10. Leveringstermijnen

10.1. Aanvragen worden door Commandos binnen vijfwerkdagen in behandeling genomen. Commandos stelt de cliënt op de hoogte van de behandeling middels e-mail of telefoon. Commandos streeft ernaar de met de cliënt overeengekomen leveringstermijn niet te overschrijden. Als overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden medegedeeld.

11. Wijziging van de voorwaarden

11.1. Commandos behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen of aanvullingen op deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds ten tijde van de wijziging of aanvulling gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging of aanvulling.

11.2. Indien cliënt de wijziging en/of aanvulling in de voorwaarden niet wil accepteren, kan cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarde van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen de datum waarop de wijziging of aanvulling van kracht wordt.

12. Beëindiging

12.1. Bij niet tijdig voldoening van enige betalingen op de vervaldag, zal de cliënt over het achterstallige bedrag een vertraging rente verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, ingaande op de vervaldag zonder dat ingebrekestelling is vereist.

12.2. Commandos kan de gesloten overeenkomsten terstond zonder ingebrekestelling be indigen indien de cliënt een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, de cliënt surseance van betaling of toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, de cliënt failliet wordt verklaard, een derde beslag legt op de goederen van de cliënt, of er naar het oordeel van Commandos redenen zijn om aan te nemen dat de verplichtingen uit de overeenkomst niet door de cliënt zullen worden nagekomen.

12.3. Commandos heeft eveneens het recht overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder gerechtelijke tussenkomst beëindigen indien de cliënt oneigenlijk gebruikmaakt van het internet (spammen), de cliënt informatie verspreidt die in strijd is met (internationale) wet en regelgeving, de cliënt informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van geslacht, ras, seksuele geaardheid, uiterlijk, religie, cultuur of afkomst dan wel oproept tot geweld.

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1. De overeenkomst tussen Commandos en cliënt wordt beheerst door Nederlandse recht.

13.2. De geschillen die tussen Commandos en cliënt mocht ontstaan naar aanleiding van een door Commandos met cliënt gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomst die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

14. Beveiliging en privacy

14.1. Cliënt en Commandos staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepende voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistratie gesteld, in acht zijn genomen.
Cliënt en Commandos zullen voor een adequate beveiliging van persoonsregistratie zorgen.

14.2. Cliënt en Commandos vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en of wettelijke bewaartermijnen.

15. Dienstverlening

De hierna vermelden algemene bepalingen, zijn naast algemene bepalingen zoals hierboven vermeld onder 1 tot en met 15 van toepassing indien Commandos diensten verleent zoals, maar niet beperkt tot het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening m.b.t. netwerken.

15.1. Commandos zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uitvoeren.
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden is Commandos gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen tot dat cliënt de resultaten van een voorgaande fase heeft goedgekeurd.

15.2. Als Commandos op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of anderen prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van overeengekomen dienstverlening vallen, zullen de werkzaamheden of prestaties door cliënt aan Commandos worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Commandos. Commandos is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

15.3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen besluiten om m.b.t. de extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten zal Commandos cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.